Výbor

Andrej Thurzo

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA.
prezident

Pokrok v našom chápaní regeneratívnych procesov ľudského tela, schopnostiach našich kmeňových buniek či fungovania imunitného systému v kombinácii s bioprintingom otvoril nový vesmír možností liečby rôznych degeneratívnych chorôb či poškodení tkanív, ktoré doteraz neboli možné. 3D tlač a bioprinting dnes umožnili lepšiu kontrolu nad štruktúrou a typom prostredia v ktorom kmeňové bunky rastú a diferencujú sa. Chýba už len málo, aby sa úspechy z laboratórií preniesli do klinickej praxe.

Ak sa regeneratívna medicína má stať dennou realitou, je potrebné spoločne koncentrovať výskumné úsilie naprieč mnohými špecializáciami. Práve pre podporu tohto cieľa sme vytvorili spoločnú platformu pre odborníkov z rôznych špecializácií a v roku 2014 založili Slovenskú spoločnosť pre regeneratívnu medicínu.

Je mi cťou stáť pri zrode tejto skupiny, ktorá snáď rozšíri svoje rady o ďalších nadšencov so záujmom o regeneratívnu medicínu na Slovensku. Spoločná platforma nielen pre odborné diskusie či stanoviská, ale aj výskum a konkrétne aktivity, bude tak pre záujemcov spomedzi širokej odbornej verejnosti skutočným inkubátorom ich nápadov v oblasti regeneratívnej medicíny. Posunieme tak vpred nielen náš horizont poznania, ale následne aj liečebné postupy a zmeníme tak podobu medicíny ako ju dnes poznáme.

Ľuboš Danišovič

RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
vedecký sekretár

Regeneratívna medicína je novy multidisciplinárny odbor, ktorý využíva rôzne typy buniek, špecifické rastové faktory a biomateriály s cieľom vytvoriť arteficiálne tkanivá alebo orgány. Ide o veľmi progresívny odbor, ktorý sa enormne rýchlo rozvíja na celom svete a v priebehu krátkej doby by mohol priniesť úplne nove možnosti pre humánnu medicínu. Preto som veľmi rád že aj na Slovensku vzniká iniciatíva, ktorá si kladie za úlohu nielen rozširovať poznatky z tohto odboru medzi širokú odbornú verejnosť ale aj aktívne prispieť výskumnými aktivitami k získaniu úplne nových informácii.

 

Radoslav Zamborský.jpg

MUDr. Radoslav Zamborský, PhD, MPH.
pokladník

Ortopédia a úrazová chirurgia chirurgické odbory kde má regeneratívna medicína veľký potenciál. Pri poraneniach pohybového aparátu a mäkkých tkanív je napriek silnému samo hojacemu potenciálu nemožné dosiahnuť ich pôvodný stav, najmä u tkanív so slabým cievnym zásobením akými sú napr. meniskus alebo chrupavka. V súčasnosti je mnoho pacientov odkázaných na chirurgickú liečbu, často neúspešnú s trvalými poúrazovými ťažkosťami a invalidizáciou. Problematicky sa hojace tkanivá ako chrupavka, menisky, väzy, alebo šľachy by vďaka progresívnym technológiám vedeli byť v dohľadnej dobe úspešne regenerované za podpory kmeňových buniek s využitím vlastného hojaceho potenciálu ľudského tela, dokonca by mohli byť kompletne  nahradené. Ak by sme vedeli zvládnuť alebo aspoň zlepšiť klinický stav pacienta s degeneráciou alebo úrazovým poškodením chrupaviek, meniskov, léziami labra alebo rotátorovej manžety, rôzne tendinopatie, poranenia väzov a šliach, artrózu váhonosných kĺbov či reumatoidnú artritídu znamenalo by to nielen v ortopedickej praxi, ale aj v celej medicíne revolučné zmeny a úpravu ekonomických nákladov.

Problémy s hojením kostí a stratové poranenia, chirurgické zaťaženie pacienta spojené s odberom a auto-transplantátom  kosti by mohli byť  vyriešené  implantáciou arteficiálnej kosti podporenej kmeňovými bunkami na vhodných nosičoch. 3D tlač a bioprinting taktiež prinášajú mnoho progresívnych technológií do medicínskej praxe. V dnešnej dobe už bežne využívame 3D tlačené anatomické modely kostí a kĺbov pri komplexných poraneniach alebo deformitách, ktoré nesporne pomáhajú v predoperačnom plánovaní, zlepšovaní operačných techník a výučbe nielen mladých lekárov, ale aj študentov medicíny. Bioprinting komplexnejších anatomických štruktúr a špecifických scaffoldov, pri súčasnej spolupráci vedcov, technológov a chirurgov v klinickej praxi je už v súčasnosti  reálny v Ex-vivo podmienkach a je len otázkou času, zmenou legislatívy a podporných svetových klinických štúdií kedy budú takéto „arteficiálne“ materiály implantovateľné aj do človeka.

Využitie regeneratívnej medicíny v odboroch ortopédie a úrazovej chirurgie je podpora a zlepšenia samohojacých mechanizmov organizmu s za použitia kmeňových buniek na nosičoch smerovaných do miesta poškodenia s cieľom kompletnej obnovy poškodených tkanív, prípadne ich náhrady arteficiálnym tkanivom. Našim cieľom je priniesť nové dimenzie v medicíne a rozšířit klinické indikácie o nové, alternativne postupy a chirurgické techniky.  Liečba ochorení pohybového aparátu a úrazy sú aj  národnou prioritou štátu. Chceme zároveň v širokej populácii zvýšiť povedomie o problematike chorých s muskuloskeletálnymi chorobami, zlepšiť starostlivosť venovanú týmto pacientom a vytýčiť budúce výskumné priority aj vrátane zavedenia týchto progresívních medicínských aplikácií, postupov a technológii do klinickej praxe.

Stanislav Žiaran

MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU
urológ, zakladajúci člen a člen výboru SSRM

V  súčasnosti je regeneratívna medicína a tkanivové inžinierstvo smer, v ktorom sa zbieha bazálna veda, molekulová biológia, biomateriálové inžinierstvo, molekulový dizajn. 3D (bio)tlač a  klinická medicína do celku, ktorý v budúcnosti zásadne ovplyvní celé spektum vedeckých odborov a medicínu. Myslím si, že  budúcnosť výskumu, vedy,  perspektívnych technológií a medicíny je práve teraz.

 

Martin Boháč2

MUDr.Martin Boháč, PhD., MHA., FEBOPRAS
Plastický chirurg, zakladajúci člen a člen výboru SSRM

Regeneratívna medicína predstavuje relatívne nový, avšak rýchlo sa rozvíjajúci, interdisciplinárny odbor zaoberajúci sa využitím potenciálu kmeňových buniek, biomateriálov a signalizačnými medzibunkovými komunikáciami stimulujúcimi bunky a ich okolie. Má za cieľ nahradiť, opraviť, resp. zregenerovať poškodené tkanivá alebo celé orgány s uplatnením v mnohých klinických oblastiach. Tento novovznikajúci medicínsky odbor má ambíciu vytvoriť revolúciu v spôsobe zlepšovania zdravia a kvality života miliónov ľudí na celom svete tým, že obnoví, zachová alebo zlepší funkciu tkanív a orgánov.
Som rád, že môžem byť, aj prostredníctvom vzniku SSRM, súčasťou rozvoja a implementácie regeneratívnej medicíny ako progresívneho medicínskeho odboru na Slovensku.


KONTAKT

Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu
Medená č. 29
Bratislava

IČO 42413397
Číslo účtu: 2500750413 / 8330
IBAN: SK3783300000002500750413

Nájdete nás na Facebooku: